ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Project Management

Η ΕΝΕΡΚΟΝ, για την Διοίκηση των Τεχνικών Έργων (Project Management) μονομερώς ή σε συνδυασμό με την επίβλεψη ή/και την κατασκευή τους, αναλαμβάνει εργασίες όπως:

  • Καθορισμός αντικειμένου έργου
  • Προσδιορισμός σταδίων υλοποίησης έργου
  • Οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων και εργασιών
  • Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασιών υλοποίησης έργου
  • Προγραμματισμός υλοποίησης και χρονοδιαγράμματα
  • Επίβλεψη έργου και εκθέσεις προόδου
  • Διασφάλιση ποιότητας
  • Προμήθειες υλικών και εξοπλισμού
enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon