ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Εργασίες - εφαρμογές

Εφαρμογές – τοποθετήσεις δαπέδων εσωτερικών χώρων

 • Εφαρμογή πλακιδίων σε επιφάνειες δαπέδων από εξειδικευμένα συνεργεία
 • Τοποθετήσεις ξύλινων πατωμάτων, πατωμάτων laminate και συνθετικών δαπέδων

Υδραυλικές εργασίες

 • Μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως υδραυλικών εργασιών
 • Άμεση διάγνωση προβλημάτων
 • Επισκευές κάθε τύπου
 • Εγκατάσταση υδρευτικών δικτύων

Ηλεκτρολογικές εργασίες

 • Ηλεκτρολογικά σχέδια για κατοικίες μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Αντικεραυνικά συστήματα

Εργασίες Αποχέτευσης

 • Κατασκευές αποχετευτικών δικτύων, φρεατίων και συνδέσεων
 • Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων ομβρίων υδάτων

Στεγανοποίηση κτιρίων

 • Εφαρμογή υγρομονωτικών υλικών σε πάσης φύσεως δώματα, στέγες, ταράτσες, τοιχοποιίες με ανάλογες απαιτήσεις
 • Στεγανοποίηση με εφαρμογή ασφαλτόπανου με υγρομονωτικές επαλείψεις

Αποκαταστάσεις φθαρμένων Τοιχοποιιών

 • Απομάκρυνση σαθρών επιφανειών
 • Εξυγίανση επιφανειών που έχουν υποστεί βλάβη
 • Εφαρμογή επιχρισμάτων άριστου αισθητικού αποτελέσματος

Χωματουργικά

 • Ανάληψη και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, εκσκαφών θεμελίωσης
 • Αποκαταστάσεις χώρων και εξυγίανση εδαφών
 • Διαμορφώσεις γαιών
 • Εξίσωση στάθμης κατασκευών
enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon